header image

Algemene Voorwaarden

Beste Klant,

Wij willen graag helderheid en duidelijkheid verschaffen over alle producten en diensten die vanuit ‘Lef om te Luisteren’ worden aangeboden en geleverd. Dit hebben wij ondervangen in onze Algemene Voorwaarden. Bij vragen of bij klachten, zijn wij bereikbaar via: info [at] lefomteluisteren.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Lef om te Luisteren’: Sara de Vries en Jacqueline Verhoef handelend zelfstandig of onder een van de andere onder KvK Inschrijfnummer 08166816 geregistreerde handelsnamen.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van ‘Lef om te Luisteren’
  • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en ‘Lef om te Luisteren’ betreffende een overeengekomen levering van dienst of product.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Lef om te Luisteren’ en de opdrachtgever en alle vormen van levering door ‘Lef om te Luisteren’ aan de afnemer.

2.2 Met je aanmelding of bestelling voor een product, dienst of levering verklaart afnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door ‘Lef om te Luisteren’.

2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ‘Lef om te Luisteren’ als er wordt samengewerkt met- of uitbesteedt aan derden.

2.5 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van 1 of meerdere bepalingen, dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5. Indien ‘Lef om te Luisteren’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat ‘Lef om te Luisteren’ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en Prijzen

3.1 De door ‘Lef om te Luisteren’ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zij zijn geldig gedurende 30 dagen.

3.2 De offerte omvat een gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten en/of producten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de offerte.

3.3. Aan de in de offerte beschreven resultaten als gevolg van de werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Alle door ‘Lef om te Luisteren’ vermelde prijzen zijn exclusief BTW eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen ‘Lef om te Luisteren’ en de opdrachtgever komt tot stand door een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtverlening door de opdrachtgever, die door ‘Lef om te Luisteren’ wordt aanvaard en schriftelijk of per email wordt bevestigd.

4.2 Als er een overeenkomst is bereikt over de opdracht zendt ‘Lef om te Luisteren’ aan de opdrachtgever een factuur.

4.3 Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen met elk een eigen starttijdstip, duur en prijs dan geldt de overeenkomst integraal voor alle onderdelen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn

5.1 ‘Lef om te Luisteren’ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 ‘Lef om te Luisteren’ heeft te allen tijde en onder alle omstandigheden, slechts enkel een inspanningsverplichting om de klanten naar de beste kennis en kunde te begeleiden. Resultaten zijn echter van meerdere factoren en omstandigheden afhankelijk, waaronder mede de inspanning van de klant zelf.

5.3 Indien er een goede uitvoering van de overeenkomst is gewaarborgd, heeft ‘Lef om te Luisteren’ het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

5.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die ‘Lef om te Luisteren’   redelijkerwijze nodig heeft, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst; tijdig aan ‘Lef om te Luisteren’ te verstrekken. Indien de hierboven genoemde gegevens niet (tijdig) aan ‘Lef om te Luisteren’ zijn verstrekt, heeft ‘Lef om te Luisteren’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de, uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 ‘Lef om te Luisteren’ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat ‘Lef om te Luisteren’ is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, ongeacht of deze onjuist en/of onvolledig zijn geweest.

5.6 De opdracht wordt uitgevoerd binnen de vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

5.7 In het geval ‘Lef om te Luisteren’ een deel van de overeenkomst niet kan nakomen wordt de overeenkomst opgeschort en zal ‘Lef om te Luisteren’ haar verplichtingen op een nader te bepalen moment alsnog nakomen. In geen geval heeft de klant recht op enige vorm van compensatie, schadevergoeding of restitutie wanneer ‘Lef om te Luisteren’ door overmacht of andere omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst op het tijdstip of op de wijze na te komen zoals initieel is overgekomen.

5.6 Bij ziekte van ‘Lef om te Luisteren’ wordt het werk of onderdelen daarvan alsnog later uitgevoerd op een gezamenlijk overeen te komen tijdstip. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs van het werk of onderdelen daarvan.

5.7 Eventueel gemaakte kosten voor accommodatie of anderszins kunnen door de opdrachtgever niet verhaald worden op ‘Lef om te Luisteren’.

5.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig regelen van accommodatie en overige aanvullende zaken zoals opgenomen in de overeenkomst.

5.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ‘Lef om te Luisteren’ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst/(meer)kosten

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen.

6.2 Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. ‘Lef om te Luisteren’ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ‘Lef om te Luisteren’ de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal ‘Lef om te Luisteren’ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent.

6.4 Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen, behoudt ‘Lef om te Luisteren’ zicht het recht voor de overeengekomen levering van de dienstverlening te herzien door deze op een later tijdstip opnieuw aan te bieden. In acht nemend dat er te allen tijde sprake zal zijn van een minimum aantal deelnemers.

6.5 Als er binnen 24 uur na annulering door de opdrachtgever, door de opdrachtgever een plaatsvervanger wordt aangeboden, is dit mogelijk. Voorwaarde voor vervanging is dat het plannen van het intakegesprek nog mogelijk is voorafgaand aan de start van de overeengekomen dienstverlening. Vervanging na de start van het traject is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van ‘Lef om te Luisteren’ op grond van artikel 8

Artikel 7: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever heeft het recht om de deelname aan een product of dienst schriftelijk te annuleren en is hiermee niet gevrijwaard van betalingsverplichting welke bij annulering in werking treedt, zoals genoemd in artikel 7.2.

7.2 Zodra de opdrachtgever schriftelijk dan wel per email heeft bevestigd om een product of dienst af te nemen en voor aanvang of levering hiervan annuleert, is de opdrachtgever te allen tijde verplicht om 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

7.3 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling door ‘Lef om te Luisteren’, tenzij er naar het oordeel van ‘Lef om te Luisteren’ aanleiding is om anderszins overeen te komen.

7.4 In geval van een bestaande afspraak heeft de Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang deze kosteloos te verplaatsen. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst is de Opdrachtgeven de gehele overeengekomen prijs van de dienst verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van ‘Lef om te Luisteren’ aanleiding is om anderszins overeen te komen.

Artikel 8: Annulering door ‘Lef om te Luisteren’

8.1 ‘Lef om te Luisteren’ heeft het recht zonder opgave van redenen de dienstverlening te annuleren of deelname van een opdrachtgever (dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op restitutie van een door ‘Lef om te Luisteren’ te bepalen bedrag, welke gebaseerd zal worden op de geannuleerde dienstverlening.

8.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van ‘Lef om te Luisteren’ aanleiding geeft, is ‘Lef om te Luisteren’ te zijner keuze gerechtigd de dienstverlening te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

8.3 ‘Lef om te Luisteren’ behoudt zich het recht voor de locatie van de dienstverlening te wijzigen. ‘Lef om te Luisteren’ is gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in haar dienstverlening aan te brengen.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Er zal door ‘Lef om te Luisteren’ niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden aan de opdracht.

9.3 De klant is gehouden alle informatie van ‘Lef om te Luisteren’ of van andere deelnemers vertrouwelijke te behandelen en geheim te houden en niet te delen met derden.

Artikel 10: Betaling

10.1 ‘Lef om te Luisteren’ brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, dit geldt ook voor digitale betaalverzoeken van ‘Lef om te Luisteren’ welke via Whatsapp wordt verzonden.

10.2 De reis- en verblijfskosten van ‘Lef om te Luisteren’ ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de overeenkomst van ‘Lef om te Luisteren’ opgenomen.

10.3 De opdrachtgever zal zich moeten houden aan de betalingsvoorwaarden alvorens er gestart wordt met de dienstverlening van ‘Lef om te Luisteren’.

10.4 ‘Lef om te Luisteren’ zal altijd voorafgaand aan de dienstverlening of aan het verrichten van welke werkzaamheden dan ook, van opdrachtgever geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen, daarin begrepen de reis- en verblijfkosten.

10.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is ‘Lef om te Luisteren’ steeds gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is ‘Lef om te Luisteren’ gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

10.6 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan ‘Lef om te Luisteren’ alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

10.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ‘Lef om te Luisteren’ onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.9 Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting en/of schuldvergelijking of –verrekening.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 ‘Lef om te Luisteren’ heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

De vorderingen van ‘Lef om te Luisteren’ op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

11.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan ‘Lef om te Luisteren’ ter kennis gekomen omstandigheden, ‘Lef om te Luisteren’ goede grond geeft te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

11.3 Indien ‘Lef om te Luisteren’ aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is ‘Lef om te Luisteren’ bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander laat onverminderd het recht van ‘Lef om te Luisteren’ om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Auteursrecht en Intellectuele eigendom

12.1 Het auteursrecht op de door ‘Lef om te Luisteren’ uitgegeven lesmodules, brochures, projectmateriaal, rapporten, verslagen, voorstellen en trainingsmateriaal berust bij ‘Lef om te Luisteren’, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

12.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Lef om te Luisteren’ zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.3 ‘Lef om te Luisteren’ behoudt zich het recht voor om on- en offline geanonimiseerd impressies en reacties te delen van hetgeen zij tegen komen in hun dagelijkse praktijk.

12.4 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ‘Lef om te Luisteren’ verboden om de door ‘Lef om te Luisteren’ verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.5 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij ‘Lef om te Luisteren’.

Artikel 13: Gebreken/Klachten

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of deelnemer binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan ‘Lef om te Luisteren’.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal ‘Lef om te Luisteren’ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever en/of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ‘Lef om te Luisteren’ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 ‘Lef om te Luisteren’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

14.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht -en nimmer hoger- of indien het een duurovereenkomst betreft, beperkt tot het factuurbedrag over een periode van twee maanden.

14.3 ‘Lef om te Luisteren’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.4 ‘Lef om te Luisteren’ zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

14.5 De dieren die meewerken aan de dienstverlening van ‘Lef om te Luisteren’ kunnen in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 De dieren die meewerken aan de dienstverlening van ‘Lef om te Luisteren’ als ook Sara de Vries en Jacqueline Verhoef of door Lef om te Luisteren ingeschakelde derden hebben geen specifieke krachten en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld of gekoppeld worden aan lichamelijke of psychische klachten welke zijn ontstaan voorafgaand aan- of in de periode na een afspraak, sessie of enige andere vorm van contact

14.7 ‘Lef om te Luisteren’ zal in haar dienstverlening nooit iemand voor aanraden om te stoppen dan wel starten met medicatie of therapie. Hiervoor is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

14.8  Indien ‘Lef om te Luisteren’ aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.9 ‘Lef om te Luisteren’ garandeert uitdrukkelijk geen bepaald resultaat. ‘Lef om te Luisteren’ neemt slechts inspanningsverplichting op zich.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‘Lef om te Luisteren’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘Lef om te Luisteren’ niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

15.2 ‘Lef om te Luisteren’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ‘Lef om te Luisteren’ haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ‘Lef om te Luisteren’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ‘Lef om te Luisteren’ niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4 Indien ‘Lef om te Luisteren’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op iedere overeenkomst tussen ‘Lef om te Luisteren’ en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De rechter in de vestigingsplaats van ‘Lef om te Luisteren’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ‘Lef om te Luisteren’ het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17: Wijziging van de voorwaarden

17.1 Van toepassing is steeds de versie Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Ervaringen van klanten

Zó blij met jou! Ik met kalmte en rust.... echt Jacq, dat gelooft niemand :)

- Appje dat ik ontving -
Ervaringen van klanten

'Je moet het meemaken om te ervaren hoe bijzonder zoiets is, want bijzonder, dat is het zeker!'

- Sylvia -
Ervaringen van klanten

'Ik kon wel merken, naarmate ons gesprek vorderde, hoe makkelijk ik kon praten. Jacqueline gaf mij een veilig gevoel'

- Laura -
Ervaringen van klanten

'Ontroerend en emotioneel om zonder woorden geraakt te worden in mijn hart'

- Jeannette -
Ervaringen van klanten

'Jouw lieve paarden lieten mij zien: stilstaan of bewegen. Ertussen zit niks...'

- Sabine -
Ervaringen van klanten

'In een prachtige omgeving en bij een puur mensen ontdekken wat of waar jij veranderen kan'

- Annelies -
Ervaringen van klanten

'Ik bedenk me ineens dat ik onbewust gewoon m'n droom aan 't uitvoeren ben!'

- Appje dat ik ontving -
Ervaringen van klanten

'Fijn om op deze manier in vertrouwen je hart te luchten'

- Rob -
Ervaringen van klanten

'Jacqueline en de paarden maken met onvoorwaardelijke liefde en onvermijdelijke confrontatie zichtbaar wat mij te doen staat'

- Sara -